ساختار سازمانی

 

 

 

رئیس همایش:   دکتر .........................................

 

رئیس کمیته علمی:   دکتر ..................................

 

رئیس کمیته داوران:  دکتر .......................

رئیس کمیته اجرایی:  دکتر .....................

 

 

 

 

اعضای کمیته علمی همایش:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-