تعرفه های ثبت نام

 

 

تعرفه ها شامل موارد زیر می شود:

 

- ثبت نام در همایش

 

- ارسال مقاله

 

- شرکت در همایش

 

- شرکت در کارگاهها

 

- دریافت گواهی

 

- پذیرایی و غذا

 

- اسکان و هتل

 

- گردش و بازدید

 

- پکیج همایش

 

- و موارد دیگر